joomla logo black-6-Text

 

ITOSU GROUP

Pin'an (Shodan - Godan),

Naihanchin (Shodan - Sandan),

Bassai-Dai,

Bassai-Sho,

Kosokun-Dai,

Kosokun-Sho,

Shiho-Kosokun,

Jitte,

Jiin,

Jion,

Wanshu,

Rohai-Shodan,

Rohai-Nidan,

Rohai-Sandan,

Chinto,

Chintei,

Useishi

 

HIGAONNA GROUP

Sanchin,

Tensho,

Gekisai (Ichi & Ni),

Saifa,

Seienchin,

Seisan,

Seipai,

Sanseiru,

Shissochin,

Kururunfa,

Suparinpai

 

ARAGAKI GROUP

Niseishi,

Sochin,

Unshu

 

MATSUMORA GROUP

Matsukaze,

Koshiki-Rohai

KIYAN

Annanko

UECHI

Shinpa

MABUNI

Juroku,

Seiryu (Aoyagi)

KAKUHO (Crane Method)

Hakucho,

Nipapo,

Papuren

BASSAI variations

Matsumura-no-Bassai,

Tomari-Bassai

UECHI

Higaonna-Seisan,

Sanrinryu

OTHERS

Matsumura-no-Seisan,

Chatan'yara-no-Kosokun,

Ahnan,

Heiku,

Paiku,

Pachu